ĮSTATAI

Gyvūnų mylėtojų draugija
“Augintinis“

(įstatai pasirašyti 2010 m. kovo 10 d.)

[Teksto sudedamosios dalys]

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. VEIKLOS TIKSLAI
  3. DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, JŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ NARIŲ TVARKA IR SĄLYGOS
  4. ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA IR KOMPETENCIJA
  5. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
  6. TURTO LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ PANAUDOJIMAS
  7. VEIKLOS ATASKAITA
  8. VIEŠOSIOS INFORMACIJOS IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Gyvūnų mylėtojų draugija “Augintinis“ (toliau tekste gali būti vadinama tiesiog “draugija“ arba “organizacija“) yra asociacijos teisinės formos savanoriškas susivienijimas narystės pagrindu, veikiantis pagal 2004 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą Nr. IX-1969. Draugija įsteigta jos steigėjų 2005 m. birželio 9 d. pasirašytos steigimo sutarties pagrindu (ankstesnis pavadinimas “Prienų šunų mylėtojų klubas“).
1.2.  Draugija yra ne politinė, pelno nesiekianti organizacija. Ji sprendžia savo narių gyvūnų pažinimo ir globos bei su tuo susijusios veiklos poreikių tenkinimo uždavinius. Draugijos veiklą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos, civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteikta veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvė, grindžiama ir įgyvendinama vadovaujantis šiais įstatais. Jei keičiasi galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja pasikeitusių teisės aktų imperatyviosioms normoms.
1.3.  Gyvūnų mylėtojų draugija “Augintinis“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir simboliką su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias banko sąskaitas.
1.4.  Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės, už savo prievoles atsakanti tik savo turtu. Draugija neatsako už savo narių įsipareigojimus, o jos nariai neatsako už draugijos įsipareigojimus savo turtu, neperduotu jai kaip nario įnašas.
1.5.  Draugija įsteigta neribotam laikui.
1.6.  Draugijos buveinės adresas registruojamas juridinių asmenų registre ir gali būti keičiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

2.  VEIKLOS TIKSLAI

2.1.  Pagrindinis draugijos tikslas yra organizuoti savo nariams įvairus su gyvūnais susijusius renginius, atstovauti savo narių interesus valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose tiek regiono, tiek šalies mastu, o esant reikalui, ir už Lietuvos ribų, glaudžiai bendradarbiauti su kitomis gyvūnų globos, gamtos apsaugos ir panašiomis organizacijomis sprendžiant įvairias problemas, rūpintis geros praktikos globojant įvairius gyvūnus populiarinimu, ugdyti tiek tarp savo narių, tiek ir visuomenėje pagarbą ir meilę gyvajai gamtai ir puoselėti tradicijas.
2.2.  Siekdama įgyvendinti savo tikslus draugija:
2.2.1.  savanoriškai rengia ir vykdo savo veiklos programas;
2.2.2.  bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis, savivaldybių, visuomeninėmis ir tarptautinėmis panašaus pobūdžio organizacijomis ir gali dalyvauti jų veikloje;
2.2.3.  organizuoja šunų ir kitų gyvūnų dresavimą, įrengia ir prižiūri dresavimo aikšteles;
2.2.4.  organizuoja gyvūnų viešbutį;
2.2.5.  teikia konsultacijas ir mokymą gyvūnų savininkams ir ketinantiems juos auginti;
2.2.6.   organizuoja įvairias parodas, varžybas, konkursus ir kitus su gyvūnų auginimu susijusius renginius;
2.2.7.   teikia siūlymus kompetentingoms institucijoms dėl gyvūnų laikymą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų;
2.2.8.  renka, kaupia ir teikia savo nariams ir visuomenei su gyvūnų auginimu susijusią informaciją, leidžia įvairius šios srities leidinius, skleidžia savo patirtį tarp kitų regionų giminingų organizacijų;
2.2.9.   padeda atlikti grynaveislių šunų ir kitų gyvūnų apskaitą, išduoda atitinkamus dokumentus;
2.2.10.   sprendžia kitus su kinologija susijusius uždavinius;
2.3.   spręsdama iškeltus uždavinius, draugija turi teisę:
2.3.1.   sudaryti sutartis, įsigyti ir naudoti turtą, jį valdyti bei kitaip juo disponuoti, leisti savo vidaus darbo tvarkos taisykles, dalyvauti kitoje veikloje, kuri neprieštarauja draugijos veiklos tikslams ir galiojantiems teisės aktams;
2.3.2.   samdyti fizinius ir juridinius asmenis pagalbinei veiklai;
2.3.3.    gauti paramos lėšų ar kitokio turto iš vietinių, respublikinių ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų;
2.3.4.   steigti (būti steigėju) pagal įstatymus registruojamas ir veikiančias ribotos civilinės atsakomybės įmones, kitus juridinius asmenis;
2.3.5.   komerciniais pagrindais organizuoti čiampionatus, kitas varžybas ir konkursus, konferencijas, parodas, seminarus ir kitokius komercinius rennginius ir gauti iš to pajamų savo vaiklai;
2.3.6.   jungtis arba stoti į kitas panašaus pobudžio asociacijas, jų sisivienijimus, dalyvauti tarptautinių gyvūnų augintojų ir panašių organizacijų veikloje;
2.3.7.    gali turėti kitų teisių, nurodytų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose;
2.3.8.   draugijos veikla apima viską, kas susiję su naminiais ir laukiniais gyvūnais.

3.  DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, JŲ PRIĖMIMO,
IŠSTOJIMO  IR PAŠALINIMO IŠ NARIŲ TVARKA IR SĄLYGOS

3.1.  Draugijos nariai gali būti juridiniai ir pilnamečiai fiziniai asmenys, pripažyįstantys ir vykdantys šiuos įstatus bei įsipareigoję mokėti nario įmokas.
3.2.  Draugijos narių turi būti ne mažiau kaip 3. Nauji nariai priimami pagal rašytinį prašymą draugijos pirmininko sprendimu. Prašyme turi būti įsipareigojama laikytis draugijos įstatų ir vykdyti teisėtus jos organų nurodymus.
3.3.  Draugijos nariai moka vienkartinį stojamąjį ir kasmėnesinį nario mokesčius, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.
3.4.   Draugijos nariai turi teisę:
3.4.1.   dalyvauti visuose  draugijos renginiuose;
3.4.2.   dalyvauti visuose draugijos narių susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekvienas narys turi vieną balsą;
3.4.3.   kandidatuoti ir būti išrinktais į draugijos organus;
3.4.4.   naudotis draugijos sukaupta informacija, inventoriumi, teikiamomis paslaugomis;
3.4.5.   susipažinti su draugijos veiklos dokumentais ir teikti pasiūlymus įvairiais jos veiklos klausimais;
3.4.6.   kreiptis dėl teisėtų interesų gynimo;
3.4.7.   bet kada išstoti iš draugijos, būti kitų asociacijų nariu;
3.5.   Draugijos nariai privalo:
3.5.1.  laikytis atitinkamų gyvūnų auginimo etikos reikalavimų;
3.5.2.  aktyviai dalyvauti draugijos veikloje;
3.5.3.  vadovautis šiais įstatais, draugijos valdymo organų sprendimais;
3.5.4.   ginti draugijos interesus, garbę, turtą, laikytis nustatytų konfidencialumo reikalavimų;
3.5.5.   laiku mokėti nario mokestį;
3.5.6.   vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
3.5.7.   teikti draugijai reikalingą informaciją, būtiną jos veiklos atskirų klausimų sprendimui.
3.6.  Draugija turi teisę pašalinti narius, o nariai turi teisę išstoti iš draugijos, pareiškę apie tai raštu.
3.7.   Draugijos nariai gali būti pašalinti iš organizacijos draugijos pirmininko sprendimu, jeigu jie grubiai pažeidžia šiuos įstatus, nesilaiko gyvūnų auginimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nevykdo draugijos organų sprendimų ir teisėtųnurodymų, tiesiogiai ar netiesiogiai veikia prieš draugiją ir jos narius, viršija įgaliojimus, nemoka nario mokesčio (jeigu mokesčių skola pasiekia trijų mėnesių nario mokesčio sumos). Pašalintas iš draugijos narys sprendimą dėl jo pašalinimo gali apskųsti visuotiniam narių susirinkimui. Kol susirinkimas išspręs ginšą, narystė laikinai sustabdoma.
3.8.   Nariai, pašalinti arba nutraukę savo veiklą draugijoje, neturi teisės pretenduoti į jos turtą, o jų sumokėtos įmokos negrąžinamos. Vėl įstoti į draugiją galima tik ne anksčiau kaip po 1 metų.

4.  ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR ORGANAI,
JŲ SUDARYMO TVARKA IR KOMPETENCIJA

4.1.  Gyvūnų mylėtojų draugija “Augintinis“ organizacinę struktūrą sudaro visuotinis narių susirinkimas, draugijos pirmininkas ir revizorius.
4.2.   Visuotinis narių susirinkimas:
4.2.1.   priima, keičia ir papildo šiuos įstatus;
4.2.2.   renka ir gali atšaukti iš pareigų draugijos vadovą – pirmininką;
4.2.3.   pirmininko teikimu gali tvirtinti jo pavaduotoją ir sekretorių;
4.2.4.   išklauso ir tvirtina draugijos veiklos ataskaitą, gali nustatyti reikalavimus jos apimčiai;
4.2.5.   renka ir gali atšaukti iš pareigų revizorių, išklauso jo ataskaitą;
4.2.5.   tvirtina metinę finansinę atsakomybę;
4.2.6.   priima veiklos programą;
4.2.7.   nustato stojamojo ir nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką;
4.2.8.   sprendžia ginčus dėl narių pašalinimo iš draugijos;
4.2.9.   priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, nariu;
4.2.10.   sprendžia draugijos pertvarkymo, reorganizavimo ir veiklos nutraukimo klausimus;
4.2.11.   svarsto draugijos narių pasiūlymus.
4.3.   Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi draugijos pirmininkas, revizorius arba ne mažiau kaip 2/3 draugijos narių.
4.4.   Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį gauta daugiau balsų “už“ negu “prieš“, išskyrus įstatų priėmimą ir papildymą, draugijos pirmininko atšaukimą, narių šalinimą, bei sprendimus dėl draugijos pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos nutraukimo, kuriems reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų.
4.5.   Apie visuotinio narių susirinkimo laiką, vietą ir darbovietę ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo paskelbiama didžiausią tiražą turinčiame Prienų rajono laikraštyje. Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, apie pakartotinį susirinkimą pranešama tokia pačia tvarka.
4.6.   Visuotiniam narių susirinkimui parengiamas pilnas draugijos narių sąrašas, kuriame pasirašo į susirinkimą atvykę dalyviai. Šis sąrašas pridedamas prie susirinkimo protokolo.
4.7.   Jeigu į visuotinį narių susirinkimą nesusirinko reikalingas skaičius dalyvių, ne anksčiau kaip po 14 dienų ir ne vėliau kaip po 20 dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas. Šiuo atveju susirinkimo nutarimai laikomi teisėtais, kiek narių besusirinktų.
4.8.    Visuotiniame narių susirinkime rašomas protokolas. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu nė vienas dalyvavęs susirinkime narys nepareikalauja rašyti pasisakymų, gali būti užrašoma tik sprendžiamoji susirinkimo dalis.
4.9.    Draugijai vadovauja pirmininkas, renkamas 2 metams visuotiniame narių susirinkime.
4.10.    Pirmininkas yra vienasmenis draugijos valdymo organas, turintis šią kompetenciją:
4.10.1.   atstovauja draugiją visose institucijose, visuomeninėse organizacijose, tarptautiniuose forumuose;
4.10.2.   tiesiogiai vadovauja draugijos veiklai, planuoja renginius, sprendžia visuotinio narių susirinkimo jam pavestus klausimus;
4.10.3.    sprendžia draugijos finansinės apskaitos organizavimą;
4.10.4.    sprendžia turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, sudaro atskirų renginių sąmatas ir jų įvykdymo finansines ataskaitas;
4.10.5.    atsako pats arba paskiria atsakingus asmenis už draugijos materialines vertybes bei racionalų jų panaudojimą;
4.10.6.   organizuoja visuotinius narių susirinkimus, ruošia ir pateikia jiems svarstyti šiuose įstatuose nustatytus arba kitus jo nuomone kolegialiai apsvarstyti reikalingus  klausimus;
4.10.7.    gali sudaryti kolegialų patariamąjį organą kolegialiai svarstytiniems klausimams, iki juos teikiant visuotiniam narių susirinkimui;
4.10.8.    teikia visuotiniam narių susirinkimui metinę veiklos ataskaitą;
4.10.9.    nustato visuomenės informavimo apie draugijos veiklą būdus bei dokumentų ir informacijos teikimo visuomenei ir draugijos nariams tvarką;
4.10.10.   sprendžia kitus draugijos organizacinius, ūkinius, ekonominius, finansinius, socialinius, juridinius klausimus.
4.11.    Atlyginimas už darbą pirmininkui nemokamas. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu tvirtinamas draugijos pirmininko fondas, iš kurio dengiamos kanceliarinės ir prestižo išlaidos.

5.  FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

5.1.   Draugijos finansinę veiklą tikrina revizorius, renkamas 2 metams visuotiniame narių susirinkime.
5.2.   Draugijos pirmininkas privalo pateikti revizoriui visus jo reikalaujamus dokumentus.

6.  TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ PANAUDOJIMAS

6.1.   Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti ilgalaikis turtas ( statiniai, žemės sklypai, įrenginiai, transporto priemonės ir kt.) ir trumpalaikis turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Turtas įsigyjamas už draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiais teisėtais būdais. Draugija turi paramos gavėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
6.2.  Draugijos pajamų šaltiniai:
6.2.1.   narių mokesčiai;
6.2.2.   fizinių ir juridinių asmenų paramos tikslais neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
6.2.3.   nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos, paaukotos ar tikslinių programų įgyvendinimui skirtos lėšos;
6.2.4.   valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
6.2.5.    kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
6.2.6.   lėšos, surinktos iš komercinių renginių;
6.2.7.   draugijos įsteigtų įmonių, taip pat įmonių, kurių dalininke ji yra, pelnas ar jo dalis;
6.2.8.   skolintos lėšos;
6.2.9.    pagal testamentą tenkantys palikimai;
6.2.10.   pajamos už parduotą ar išnuomotą turtą;
6.2.11.   kitos teisėtai gautos lėšos.
6.3.   Draugijos turtą ir lėšas valdo ir naudoja pirmininkas pagal savo paties sudaromas sąmatas. Draugijos lėšų ir turto panaudojimo ataskaita turi būti sudedamoji metinės veiklos ataskaitos dalis.

7.  VEIKLOS ATASKAITA

7.1.   Draugijos pirmininkas iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui praėjusių metų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu draugija turi sudaryti sąlygas savo buveinėje ar kitais būdais leisti su šia ataskaita visiems susipažinti. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę nuspręsti finansinės veiklos ataskaitos dalies neviešinti. Ataskaita turi būti patikrinta revizoriaus.
7.2.  Metinėje draugijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
7.2.1.  informacija apie draugijos veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
7.2.2.  draugijos narių skaičius metų pabaigoje;
7.2.3.   draugijos metinė finansinė atskaitomybė;
7.2.4.   samdomų darbuotojų skaičius metų pabaigoje;
7.3.   Visuotinis narių susirinkimas gali nustatyti ir kitų reikalavimų metinei veiklos ataskaitai.

8.  VIEŠOSIOS INFORMACIJOS IR PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA

8.1.  Apie šaukiamus visuotinius narių susirinkimus pirmininkas paskelbia  kaip nustatyta šių įstatų 4.5 ir 4.7 punktuose.
8.2.  Kiti pranešimai ir dokumentai draugijos nariams gali būti teikiami bet kuriomis šalies priimtinomis priemonėmis. Draugijos viešoji informacija to pageidaujantiems asmenims teikiama per draugijos pirmininką, o kai pagal įstatymus būtinas viešas pranešimas spaudoje, jis skelbiamas dienraštyje “Lietuvos rytas“.

9.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.  Draugija negali turėti filialų ar atstovybių.
9.2.  Draugijos įstatus keičia visuotinis narių  susirinkimas. Pakeitus įstatus, registruojami naujos redakcijos įstatai su inkorporuotais pakeitimais.
9.3.  Draugija gali būti pertvarkoma ir reorganizuojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
9.4.  Draugijos veikla pasibaigia:
9.4.1.   kai ji reorganizuojama, prijungiant ją prie kitos draugijos ar asociacijos;
9.4.2.   kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą nutraukti veiklą;
9.4.3.   teismui priėmus sprendimą nutraukti veiklą už įstatymų pažeidimus.
9.5.   Sumokėjus mokesčius į biudžetą, atsiskaičius su kreditoriais ir darbuotojais, likusios likviduojamos draugijos lėšos paskirstomos kitoms pelno nesiekiančioms organizacijoms, kurių tikslai artimi, o jei tokių nėra – kitoms organizacijoms arba labdaros ir paramos fondams.

Jūs neprisijungę prie interneto